Kulturhus legt de lat hoog voor Lemelerveld

Op de nieuwjaarsreceptie van Kulturhus De Mozaïek, werden in zijn Nieuwjaarsspeech, ambitieuze  doelstellingen voor de toekomst van Lemelerveld uitgesproken door de voorzitter van de stichting, Gerrit Hoogenboom.

Onder het genot van koffie en daarbij Overijssels beste oliebollen van bakkerij van de Most gaf gastvrouw Dorien Grootenhuis de aftrap voor een geanimeerde prima bezochte receptie, waar een groot aantal vaste gebruikers, maar ook veel vertegenwoordigers uit de politiek en van de gemeente, onder andere wethouder Jan Uitslag, acte de préséance gaven.

Daarna een toespraak van de voorzitter namens het Kulturhus, waar voorgaande jaren SWOL nog de uitnodigende partij was.

Een stukje geschiedenis werd geduid zoals: de geboorte van SAAM Welzijn, de verhuizing van de peuterspeelzaal naar de basisscholen, de overgang van Lemelerveld Werkt naar SAAM Welzijn en de recent gestarte samenwerking van Sukerbiet.nl met de Lemelervelder. Het bestuur is zich aan het herbezinnen op haar kerntaken voor Lemelerveld in het algemeen en voor het Kulturhus in het bijzonder. Dit alles natuurlijk ook in nauw overleg met al haar partners. Enerzijds is dat natuurlijk de faciliterende gemeente en anderzijds de gebruikers van het kulturhus waarvan SAAM, de Bieb en Partou wellicht het meest in het oog springen.

De keuken van de Mozaïek verhuist van SAAM Welzijn naar het Kulturhus en ook steeds meer activiteiten die niet per sé onder welzijn vallen zullen onder haar verantwoordelijkheid terecht komen. Ook omgekeerd zou dit kunnen, zo past huiswerkbegeleiding wellicht beter bij de Bieb dan bij het Kulturhus.

De verantwoordelijkheid voor de financiën, het beheer en de onderhoudsstaat van het gebouw blijft logischer wijs de 1e taak van het stichtingsbestuur. Zij is druk doende met het vernieuwen van vergunningen met daarin een opwaardering van de brandveiligheid, ook wordt gewerkt aan verdere verduurzaming van het gebouw waarbij de verdere omzetting naar besparende Ledverlichting als eerste ter hand wordt genomen. Voor verwarming cq gasverbruik wil het bestuur eerst bestuderen of er mogelijkheden zijn dit te combineren met de buren in de rond het Kroonplein.

Ook in het verleden heeft het bestuur echter steeds blijk van gegeven van een veel ruimere taakopvatting, Koffiehus de Kletsmajoor is daar een lichtend voorbeeld van. De kulturhus-filosofie reikt immers verder dan hout en steen alleen. Haar taak is bovenal het werken aan de bouw van een nieuwe structuur in de dorpssamenleving, die kansen biedt aan ieder die dat wil, om echt mee te kunnen doen .

Om dat te realiseren is er nog een berg werk te verzetten. Het bestuur zal samen met anderen, zoals bijvoorbeeld PB, DLL, Raad van Kerken en anderen een structuur neer moeten zetten waarin samen wordt gewerkt aan een heldere dorpsvisie die het realiseren van een werkelijke participatiemaatschappij betaalbaar mogelijk maakt.

Mogelijke voorbeelden van die nieuwe structuur:

1.   De realisatie van een betaalbare bijzondere brede basisschool in de ruimste zin, dus in combinatie met kinderopvang, voorschoolse educatie,  en ook buitenschoolse opvang met sport en bewegingsmogelijkheden. Dit binnen kaders die recht doen aan ieders eigenheid en overtuiging. Zo kan een basisvoorziening voor het dorp ontstaan, met meer gelijkheid wat betreft kansen en mogelijkheden voor kinderen en ouders in hun ontwikkeling.

2.   Een 2e voorbeeld zou een lokaal vergaande samenwerking op kerkelijk en maatschappelijk terrein kunnen zijn, waarmee de restanten van de verzuiling uit de vorige eeuw eindelijk opgeruimd kunnen worden. Eén geestelijk centrum waar enerzijds gezamenlijke vieringen cq kerkdiensten en spirituele bijeenkomsten georganiseerd worden.  Anderzijds zou een samenwerking van Caritas, diaconieën, Humanitas en bijvoorbeeld SAAM Welzijn kunnen uitgroeien naar een betaalbaar adequaat sociaal netwerk voor het hele dorp.

Volgens Hoogenboom zijn dit zaken, naast andere initiatieven, die de sociale samenhang in Lemelerveld flink zouden kunnen versterken en in die daarmee een zingevend evenwicht bieden in een maatschappij die een steeds verdere tweedeling kent in wie wel en wie niet mee kan doen. Waar de één met de grootste moeite de eindjes aan elkaar knoopt en de ander lijdt onder keuzestress, waar zijn of haar geld aan uit te geven.

Die sociale samenhang is het terrein waar het Kulturhus, overeenkomstig haar doelstellingen de komende jaren een rol kan en wil spelen. Van toekomstige bestuurders die zij in de toekomst wil zoeken en benaderen, vraagt zij vaardigheden die in dat profiel passen.

Hij sprak de hoop uit dat de discussie rond deze visie breed opgepakt gaat worden, omdat plaatselijk, die sociale samenhang vele malen belangrijker is voor duurzaamheid dan alle klimaatplannen bij elkaar. Het is beter niet op acties met gele hesjes te wachten!

Na de speech werd ieder van een hapje en een drankje voorzien en werd onder begeleiding van Live muziek uitgevoerd door Leon Kruitbosch uitbundig  getoost op het Nieuwe jaar 2019, het Kulturhus en Lemelerveld.

tekst: Gerrit Hoogenboom  foto’s: Annet Schoorlemmer

 

Geef een reactie